Welkom!

Welkom!
Mijn naam is Wytze Niezen en dit is mijn blog over ICT en Onderwijs. Ik werk sinds 2006 in het basisonderwijs. In datzelfde jaar ben ik afgestudeerd aan de Ipabo te Alkmaar. Mijn interesse voor ICT en onderwijs is in de jaren op de Pabo ontstaan.
ICT heeft de toekomst, daar ben ik van overtuigd. Met deze blog probeer ik de ontwikkelingen op ICT gebied voor mijzelf bij te houden. Bloggen werkt rustgevend, het zet mijn gedachten weer op een rij.
Momenteel werk ik in Singapore op de Hollandse School Limited. Een ontzettend insiperende omgeving, ook vanwege de hoeveelheid aan internationale scholen die ik kan bezoeken.

zaterdag 30 augustus 2014

Software bij de Methode

De meeste uitgeverijen kiezen ervoor om de software die ze ontwikkelen bij de methode op papier cloudbased aanbieden. Via het web kunnen de leerlingen inloggen en de oefeningen maken. De komst van Basispoort heeft dit proces mogelijk versneld of geeft uitgeverijen die aangesloten zijn in ieder geval een duidelijk signaal, zet je methode online!
En dat zou zonder Basispoort natuurlijk ook het geval moeten zijn. Als ik software bij de methode zou ontwikkelen zou ik kiezen voor een omgeving die platform, apparaat en browser onafhankelijk is. Tevens zijn grote aandachtspunten voor mij adaptiviteit, diversiteit, solidariteit en het leerlingvolgsysteem. Je zou zelfs kunnen stellen dat de titel van dit blog vandaag de dag andersom zou moeten zijn; methode bij de software.
Er zijn momenteel al best veel mogelijkheden om software een meer leidende rol te laten spelen in het onderwijsleerproces. Een heel aantal daarvan voldoen, op een aantal punten, aan mijn bovenstaande criteria. De ‘ouderwetse’ pakketten van Ambrasoft bijvoorbeeld, volledig online, okay leerlingvolgsysteem. Solidair, je kan je eigen spellingpakketten importeren en de spelletjes zijn redelijk divers. Tot voor kort (twee/drie jaar geleden) was Ambrasoft voor mij een gesloten boek. En ook nu vind ik dat ze nog een aantal stappen moeten maken, echter de leermodules binnen rekenen zijn gewoon prima om mee te werken wanneer kinderen dit lastig vinden. Dit heeft uiteraard ook te maken met de school en leerling. In mijn geval gaan we erg uit van persoonlijke leerdoelen. Wanneer blijkt dat een leerling meten en meetkunde op een CITO toets onvoldoende maakt, en bij nadere observatie een onvoldoende beheersing laat zien, heeft dit kind een persoonlijk doel. Een online oefenprogramma als Ambrasoft is dan een goed middel om deze leerling op niveau aan het doel te laten werken. Zeker nu de accounts ook thuis gebruikt kunnen worden en Ambrasoft (mijnklas.nl) bij Basispoort is aangesloten
Nieuwe pakketten als rekentuin hebben een duidelijke voorsprong; ze zijn ontwikkeld in een andere tijd. Waar Ambrasoft van ‘oud’ naar ‘nieuw’ moet, kan Rekentuin de basis meteen leggen volgens de huidige standaarden. En dat merk je dan ook meteen in het pakket. Online, platform onafhankelijk, adaptief en een goed leerlingvolgsysteem. Ook het beloningssysteem maakt dat Rekentuin aantrekkelijk is voor leerlingen. Rekentuin heeft bovendien een aantal uitbreidingsmogelijkheden, zo kan er een abonnement op Laat eens Zien afgesloten worden waardoor leerlingen op maat video’s kunnen bekijken als instructiemiddel. Binnen Rekentuin zouden ook een aantal modules als klokkijken en breuken+ als leidende factor gebruikt kunnen worden. Laat leerlingen maar starten, je ziet vanzelf wanneer ze ergens tegenaan lopen. Dan kan je als leerkracht ingrijpen. Zo kwam ik er via Rekentuin snel achter, tijdens een leergesprekje met de leerling, dat de minsommen met -18 of -19 steevast fout worden gedaan. Deze opgaven kwamen namelijk in het LVS als ‘nachtmerries’ naar boven. De tip ‘doe eerst min 20 en tel er dan 1 of 2 bij op’ was een korte leerkrachtinterventie die haar hoofdrekenniveau enorm heeft doen stijgen. Ik vraag me af of ik daar volgens de conventionele methode die we gebruiken (pluspunt, groep 7) ook zo snel achter was gekomen.
Van een hele andere divisie zijn de leerlijnen van KhanAcademy. Deze leerlijnen zijn, naar mijn idee, ook gemaakt om juist geheel zelfstandig te doorlopen. Ook hier kunnen kinderen helemaal zelfstandig aan de slag en kan een methodeboekje of leerkrachtinterventie een aanvulling zijn. Uiteraard staat het programma in dienst van de leerkracht, en niet andersom.
Naast deze oefenprogramma’s zijn er nog tal van andere systemen die pogen de software een grotere rol te spelen. Al dan niet zelf in te richten met eigen leermateriaal door scholen en leerkrachten (denk aan Spons, Blendspace) of bestaande methodes/ leerlijnen/ lesmethoden in een digitale mal gieten (bijvoorbeeld PulseOn).
Wanneer er een nieuwe methode wordt aangeschaft, en dan bedoel ik boeken, is het stukje software meestal het laatste waar naar gekeken wordt. Ik zie dat graag andersom, start eens met de mogelijkheden die de software bij de methode biedt. Misschien dat je dit een geheel anderen kijk biedt op de papieren versie die erbij komt. Of besluit in ieder geval de methode niet aan te schaffen als blijkt dat de software die bij de methode komt niet voldoet aan de criteria.
Bij mij op school zie ik het type onderwijs dat zoveel mogelijk zelf-gereguleerd en gepersonaliseerd is, adaptief en solidair met een uitstekend leerlingvolgsysteem. Enige nadeel; de leerkracht doet dit zonder de hulp van software of de computer. Uiteraard gebruiken we wel de oefenprogramma’s als Ambrasoft, Rekentuin en diverse websites. Maar de drijvende kracht zijn nog de boeken en de papieren methode. Wat kinderen heerlijk vinden zijn de leergesprekjes en de evaluatie op het leren, daar conclusies uittrekken (ik heb instructie nodig, ik moet meer oefenen, ik beheers dit volledig), en er vervolgens iets mee doen. Een logische volgende stap zou zijn dat de software/ computer de analyse doet (zoals het voorbeeld van de leerling met Rekentuin) en de nadruk kan komen te liggen op de leergesprekken en leerkrachtinterventies/instructies.

Voor een andere blik op de rol van ICT in het onderwijs zie de post Learning Analytics

woensdag 13 augustus 2014

Het plan voor dit jaar...

Schooljaar 2013-2014 was mijn eerste jaar als leerkracht en IT coordinator op de HSL in Singapore. Een jaar waarin ik ontzettend veel geleerd heb. Mijn rol als IT coordinator was voornamelijk achter de schermen. Met de andere coordinatoren en MT wordt jaarlijks een aantal doelstellingen geformuleerd, deze hangen vast aan een meerjarenplanning. Niet veel anders dan andere scholen doen. In mijn geval gaan een aantal zaken verder op de achtergrond, maar zal ik ook meer tijd krijgen om met het leerkrachtenteam/ leerlingen aan het werk te gaan. 

Hardware
Misschien fout om hiermee te beginnen, hardware komt meestal ergens tegen het einde van een onderwijsvernieuwingsproces. Echter, voordat ik officieel begonnen was met mijn job had ik al een eerste verzoek om over na te denken; het vervangen van MacBooks voor nieuwe MacBooks. Nu heb ik niks tegen het gebruik van Macbooks, maar ik heb de boot afgehouden tot het vervangen van 20 MacBooks.
Deze kar met MacBooks was bedoelt voor de groepen 3, 4 en 5. Logisch dat deze vervanging er stond, het plan voor aanschaf en vervanging is geschreven in 2009, een jaar voordat de eerste iPad op de markt kwam. Het leek mij niet meer dan logisch om in een veranderd landschap in te spelen op die veranderingen en je plan te wijzigen. In plaats van 20 MacBooks hebben we gekozen voor 30 iPads. Het beheer is niet eenvoudig, vandaar dat we gekozen hebben om Profile Manager in te richten. Op die manier kunnen leerkrachten zelf eenvoudig de iPads beheren.
Ook de groepen 1/2 hebben we uitgebreid van 12 naar 20 iPads. Doordat je in Profile Manager eenvoudig profielen aan bepaalde groepen iPads kan koppelen kunnen verschillende groepen hun eigen groep iPads beheren. Door eenvoudig te varieren in de kleur van de iPadhoes zijn de verschillende 'groepen' (profielen) makkelijk uit elkaar te halen.
Tevens is er een groep die geen aanspraak hoeft te doen op de iPads uit de iPadkar, maar die een wallmount met 10 iPads standaard in de klas hebben hangen.
De bovenbouw wordt ingericht op optimaal gebruik te kunnen maken van de GAFE (Google Apps For Education). Zo is Classroom (de nieuwst aanwinst van GAFE) ingericht en hebben het schooldomein ingericht. De groepen 7 starten met een 1:1 pilot waarin leerlingen een eigen Chromebook krijgen (Acer C720P). Gedurende het jaar moet dit ook in groep 8 worden uitgerold.
Daarnaast blijven de huidige iMacs in gebruik. Er is zowel een Apple omgeving als een Windows omgeving. Deze setup blijkt lastig(er) te beheren. Vandaar dat we proberen het Windows gedeelte zoveel mogelijk 'buitenspel' te zetten. Dit is deels mogelijk aangezien de meeste software cloudbased wordt. Toch merk ik dat veel uitgeverijen hun programma's voor alleen Windows schrijven. Wanneer iMacs of Macbooks aan vervanging toe zijn wordt per situatie bekeken waar behoefte aan is.
Het draadloze netwerk is vorig wel al vernieuwd, van een netwerk waar de Apple Airports aan elkaar verbonden waren (veel storingen, opnieuw inloggen, wisselen van netwerk) naar een goed netwerk.

Software + beheer
Zoals ik reeds aangaf zijn er momenteel een aantal 'omgevingen' die beheerd moeten worden, komend jaar is een nieuw onderdeel de GAFE. Ook de profile manager is redelijk nieuw te noemen. Het meeste werk zijn de iMacs en MacBooks. Vandaar dat er is gekozen voor een basis waaraan alle computers moeten voldoen. Afhankelijk van het moment van aanschaf wordt gekozen voor een bepaalde OSx en Windows versie. Om het overzichtelijk te houden worden alle computers op die manier geconfigureerd. Dit maakt het voor de IT technician makkelijker om problemen op te lossen.
Daarnaast spelen de methode gebonden en methode ongebonden software een belangrijke rol in het IT landschap.
Een heel aantal programma's worden beheerd in Basispoort. Daarnaast zijn de eerder genoemde Profile Manager en GAFE Admin omgeving sterke omgevingen voor beheer. Overige programma's moeten voornamelijk in de cloud beheert worden, denk aan de Zwijsen suite of bijvoorbeeld Rekentuin. Waar kan worden leerkrachten onderwezen in het beheren van deze omgevingen. Vanwege de enorme verloop van leerlingen gedurende een schooljaar (25%) is het nodig dat leerkrachten dit snel en makkelijk kunnen.
Helaas is er voor scholen in het buitenland nog geen automatische koppeling voor Basispoort met Parnassys mogelijk, dit moet ik dus handmatig doen.
Om duurzaam software te vernieuwen en te gebruiken is gekozen voor het minimaliseren van software programma's. Er is kritisch gekeken naar gebruik en nieuwe mogelijkheden (zoals iPad apps, vernieuwde software) en op basis daarvan een lijst gemaakt met software die we inzetten in het onderwijsleerproces. Deze worden bijvoorbeeld ook genoemd in handelingsplannen en dagplanningen. Je beperkt daarmee de keuze voor de leerkrachten (er is helderheid over wat we wel en niet gebruiken) en je kan gerichter trainingen aanbieden om de mogelijkheden van programma's uit te leggen. In de praktijk zal het niet oz rigide werken, echter hebben leerkrachten dan zelf de keuze om naast de software die we behandeld hebben en waar van verwacht wordt dat deze wordt ingezet zelfstandig op zoek te gaan naar websites, apps, enz die ook ingezet kunnen worden. Daarbij kunnen voorlopers als good-practice dienen voor leerkrachten die het lastiger vinden om IT op 'een juiste manier' in te zetten.

Leerkrachtontwikkeling 
Derde pijler die aansluit op bovenstaand stuk is het trainen/ begeleiden van leerkrachten in de inzet van IT. Dit is breder dan hardware en software begrijpen en kunnen inzetten. Ook de veranderende kijk op pedagogisch didactisch handelen door een veranderend IT landschap/ wereld maakt hier deel van uit. Tevens komt er aandacht voor mediawijsheid zowel op leerkracht als leerlingniveau.
Middels workshops en instructievideo's worden leerkrachten geschoold in de huidige in nieuwe software. Tevens hoop ik dat leerkrachten steeds meer zelf leerlingen kunnen toevoegen en eenvoudige problemen zelf kunnen oplossen. Dit is altijd een lastig punt, het kost een IT-er (technician) veel tijd, maar workshops op die manier invullen voelt ook niet altijd even zinvol...
Ook kunnen online 'MOOC's als Blendspace een rol gaan spelen in leerkrachtontwikkeling. Spons is een goede Nederlandse variant, ook goed te gebruiken voor leerlingmateriaal.

En verder...
Uiteraard is dit een beknopte omschrijving. Naast de PO stroom hebben we ook nog de Engelse stroom en de pre-school. Tevens spelen communicatie intern en extern altijd een rol van betekenis.